ایده های خلاقانه

Idea
صاحبان طرح می توانند با ارائه خلاصه ای از سوابق و پیشنهاد خود به نشانی info@hamtavas.com با شرکت همتا همکاری نمایند.

برای استفاده از سرویس های بی نظیر ما کافی است یک پیامک خالی به شماره 205726 ارسال کنید.