ایده های خلاقانه

Idea
صاحبان طرح می توانند با ارائه خلاصه ای از سوابق و پیشنهاد خود به نشانی info@hamtavas.com با شرکت همتا همکاری نمایند.