فرهنگ و هنر

نام سرویسقیمت (ریال)اعداد و کلمات کلیدی فارسیاعداد و کلمات کلیدی لاتین
اتاق گفتگو هنرمندان1000959، 960، 30نما، هفت، سین، 128، 129، 130، 131، 132cinema, cin, cln, 128, 129, 130, 131, 132، 959 ، 960

جهت فعالسازی سرویس می توانید یکی از کلمات فعالسازی را ( فارسی یا انگلیسی) انتخاب و به شماره ۲۰۵۰ ارسال نمایید. جهت غیر فعالسازی سرویس می توانید با اضافه کردن حرف خاموش یا OFF به انتهای کلمه فعالسازی سرویس را خاموش کنید. برای مثال: جهت فعاسازی سرویس برنامه کنسرت های کلمه کنسرت یا CNS را به شماره ۲۰۵۰ ارسال نمایید و جهت غیر فعالسازی کلمه کنسرت خاموش یا CNS OFF را به شماره ۲۰۵۰ ارسال نمایید.