شبکه های اجتماعی و تالار گفتگو

نام سرویسقیمت (ریال)اعداد و کلمات کلیدی فارسیاعداد و کلمات کلیدی لاتین
تالار گفتگو جوانان 1000257,259,249
تالار گفتگو آرزوها1000964، 965 ،966، 149964، 965 ،966، 149

جهت فعالسازی سرویس می توانید یکی از کلمات فعالسازی را ( فارسی یا انگلیسی) انتخاب و به شماره ۲۰۵۰ ارسال نمایید. جهت غیر فعالسازی سرویس می توانید با اضافه کردن حرف خاموش یا OFF به انتهای کلمه فعالسازی سرویس را خاموش کنید. برای مثال: جهت فعاسازی سرویس برنامه کنسرت های کلمه کنسرت یا CNS را به شماره ۲۰۵۰ ارسال نمایید و جهت غیر فعالسازی کلمه کنسرت خاموش یا CNS OFF را به شماره ۲۰۵۰ ارسال نمایید.