دانش و آموزش

نام سرویسقیمت (ریال) اعداد و کلمات کلیدی فارسیاعداد و کلمات کلیدی لاتین
دانستنیهای حیات وحش1000وحشHV
اتاق گفتگوی آشپزی1000آشپزی، آشبزی، اشپزی، اشبزی، آشپز، اشپز، آشپزی، 120، 121، 122، 123، 125، 126asp, ashpazi, ASH, ASHPAZ, ASHPAZE, ASPAZ, ASHPAS, 120, 121, 122, 123, 125, 126

جهت فعالسازی سرویس می توانید یکی از کلمات فعالسازی را ( فارسی یا انگلیسی) انتخاب و به شماره ۲۰۵۰ ارسال نمایید. جهت غیر فعالسازی سرویس می توانید با اضافه کردن حرف خاموش یا OFF به انتهای کلمه فعالسازی سرویس را خاموش کنید. برای مثال: جهت فعاسازی سرویس برنامه کنسرت های کلمه کنسرت یا CNS را به شماره ۲۰۵۰ ارسال نمایید و جهت غیر فعالسازی کلمه کنسرت خاموش یا CNS OFF را به شماره ۲۰۵۰ ارسال نمایید.